LABORATORIJA ZA KONTROLISANJE I OVERAVANJE MERILA

velika-senka

U laboratoriji se obavljaju poslovi provere, pregleda, kontrolisanja, overavanja, verifikacije i ocenjivanja usaglašenosti merila i saobraćajne signalizacije, kao i drugih uređaja, opreme, proizvoda, sistema i materijala, u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativnim dokumentina, uputstvima nadležnih državnih organa i internom regulativom društva (obim akreditacije).

Aktivnosti u okviru laboratorije sprovode se na osnovu Rešenja o ovlašćivanju za poslove overavanja merila, Rešenja o imenovanju za poslove ocenjivanja usaglašenosti i Sertifikata o akreditaciji prema standardu SRPS ISO/IEC 17020, izdatih od nadležnih organa za poslove metrologije, odnosno akreditacije.

U sastavu ove laboratorije nalaze se:

Kontakt:

Boban Mikičić, dipl. inž.
Vreme i frekvencija
tel: 065/987-10-65
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

dr Vladan Škerović, dipl. inž.
Optika
tel: 065/987-16-64
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

Boris Ramač, dipl. inž.
Masa i zapremina
tel: 065/987-87-97
e-mail: email hidden; JavaScript is required