LABORATORIJA ZA ATP

senka11
ATP Laboratorija AMSS CMV je akreditovana i od strane Ministarstva građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije prijavljena Ujedinjenim nacijama kao ovlašćena ispitna stanica za ispitivanje i kontrolisanje specijalnih transportnih spredstava za prevoz lakkovarljivih namirnica.

ATP Sporazum

ATP regulativa je rezultat evropskog sporazuma potpisanog u Ženevi 1. septembra 1970. godine koji nameće određena pravila u konstrukciji izotermičkih instalacija namenjenih za transport lakokvarljivih namirnica na kontrolisanoj temperaturi, kao i određene zahteve za korisnike.

Naziv Sporazuma je The Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment, odnosno Sporazum o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz.

ATP je akronim francuskog naziva za sporazm: Accord relatif aux Transports internationaux de denrées Périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports.

ATP Sporazum se primenjuje na transportne operacije koje se obavljaju na teritoriji najmanje dve države ugovornice.

Preporuka je da se i vozila namenjena za transport lakokvarljivih namirnica u  unutrašnjem (domaćem) saobraćaju takođe sertifikuju prema ATP Sporazumu.

Ova preporuka se odnosi i na vozila koja prevoze lekove.

Opširnije

Zahtevi

ATP Sporazum nalaže da oni koji prevoze smrznute ili duboko smrznute kvarljive namirnice, kao i one koje ne moraju da budu zamrznute ili duboko zamrznute, koriste specijalna transportna sredstva (vozila) koja mogu garantovati očuvanje namirnica na određenim temperaturama za čitavo vreme prevoza.

Da bi se obezbedilo ispunjenje zahtevanih kontrolisanih temperatura, vozila moraju biti opremljena trajnom opremom koja ispunjava tehničke zahteve navedene u aneksima ATP sporazuma.

 

Definicije, norme, označavanje  

Identifikacione oznake prikazane na bočnim stranama vozila i na tablicama o odobrenju koje se stavljaju na njih, na osnovu ATP klasifikacije, odgovaraju karakteristikama koje identifikuju specifičan tip strukture pogodne za održavanje temperature potrebne za transport lakokvarljivih namirnica.

Oznake za raspoznavanje se moraju ukloniti čim transportno sredstvo prestane da bude saobrazno normama propisanim ATP Sporazumom, odnosno po prestanku važenja ATP Sertifikata.

Opširnije

ATP sertifikacija

Novo serijski proizvedeno transportno sredstvo određenog tipa može biti odobreno ispitivanjem jednog uzorka tog tipa. Ukoliko ispitivano transportno sredstvo zadovolji zahteve predviđene za klasu kojoj pripada, rezultujući izveštaj o ispitivanju predstavlja sertifikat o odobrenju tipa. Rok važnosti takvog sertifikata je šest godina od dana završetka ispitivanja.

Za sertifikaciju novog transportnog sredstva potrebno je dostaviti sledeće:

  • crteži komore sa dimenzijama;
  • podaci o ugrađenim materijalima;
  • podaci o broju i tipu vrata;
  • podaci o broju i poziciji ventilacionih otvora;
  • dokumentacija i sertifikat rashladnog uređaja ukoliko ga ima.

Ispitivanje se sprovodi u ATP Laboratoriji AMSS CMV.
                                    CENOVNIK:

1. Periodično kontrolisanje specijalnih sredstava za          prevoz lakokvarljivih namirnica 39.600 din
2. Prvo kontrolisanje specijalnih sredstava za                    prevoz lakokvarljivih namirnica 216.000 din

3. Kontrola saobraznosti po ATP-u 24.000 din

                             Cene su sa PDV-om

Periodično kontrolisanje – provera u uptrebi

Uslovi za obnavljanje ATP Sertifikata:

·         da su izotermna karoserija i, gde je potrebno, termička oprema održavani u dobrom stanju;

·         da termička oprema nije pretrpela modifikacije;

·         da ako je termička oprema zamenjena drugom, ova druga ima isti ili veći kapacitet hlađenja.

 

Ako su rezultati periodičnog kontrolisanja povoljni, transportno sredstvo se može zadržati u upotrebi za dalji period ne duži od tri godine.

Ako rezutulati nisu prihvatljivi, transportno sredstvo se može zadržati u upotrebi samo ako u ispitnim stanicama uspešno prođu ispitivanja koja se primenjuju kod ispitivanja novog transportnog sredstva. Tada može biti zadržano u upotrebi u toku narednih šest godina.

Ispitivanje se sprovodi u ATP Laboratoriji AMSS CMV ili kod klijenta ukoliko temperatura okoline nije niža od 15oC.

Transprotna sredstva/vozila iz uvoza

Vozila koja se uvoze nova ili kao upotrebljavana i imaju važeći (strani) ATP Sertiikat potrebno je da u roku od šest meseci u ovlašćenoj laboratoriji (AMSS CMV) izvrše prepis sertifikata.

Da bi se ova aktivnost sprovela potrebno je dostaviti sledeće:

                    ·      Izveštaj o ispitivanju

                  ·      ATP Sertifikat.

KONTAKT:

Dr Aleksandar Grkić – Rukovodilac ATP laboratorije

+381/659787-8884

e mail: aleksandargrkic@cmv.rs

 

Goran Vujčić – vodeći inženjer

+381/65987-8785

e mail: email hidden; JavaScript is required 

Adresa ATP Laboratorije:

Zrenjaninski put 114, 11000 Beograd