Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Shodno članu 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 87/2018), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom popunjavanja zahteva, žalbe ili prigovora, AMSS-CMV DOO BEOGRAD, mat. br. 170207296, kao rukovalac podacima, daje sledeće obaveštenje o obradi podataka o ličnosti:

1) Podaci o rukovaocu
Pravno lice: Privredno društvo za izdavačku delatnost, proizvodnju i servisiranje mernih i kontrolnih uređaja u saobaraćaju AMSS-CENTAR ZA MOTORNA VOZILA DOO BEOGRAD (u daljem tekstu: AMSS-CMV).
Adresa: Kneginje Zorke 58, Beograd
Matični broj:17207296
Zakonski zastupnik: Mirko Gordić

 

2) Svrha prikupljanja i obrade podataka
Svrha prikupljanja i obrade podataka je utvrđena Zakonom o metrologiji i drugim Zakonima i podzakonskim aktima koji se primenjuju u svrhu rešavanja po zahtevima stranaka.
Evidencije koje se u tu svrhu vode AMSS-CMV je obavezan da vodi, po Zakonu o metrologiji i drugim aktima, a rok čuvanja podataka o ličnosti određen je Zakonima RS.

 

3) Način korišćenja podataka
AMSS-CMV podatke o ličnosti prikuplja prilikom popunjavanja Zahteva, Žalbi ili Prigovora neposredno od lica na koja se ti podaci odnose i predmetne podatke obrađuje na osnovu člana 12, stav 1, tačka 5 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
AMSS-CMV prikuplja sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, adresa za prijem pošte, adresa za prijem elektronske pošte.
Prikupljeni podaci o ličnosti se koriste isključivo u svrhe rešavanja zahteva korisnika, kao i rešavanja po žalbama i prigovorima korisnika

 

4) Lica koja koriste podatke
Podatke o ličnosti obrađuju lica zaposlena u AMSS-CMV na poslovima obrade i rešavanja po zahtevima, žalbama i prigovorima, u skladu sa internim pravnim aktima.

 

5) Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka
Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti je Zakon o metrologiji, sa podzakonskim aktima, kao i interni pravni akti, Akreditacije i Rešenja nadležnih organa, kao i drugi Zakoni i podzakonski pravni akti, relevantni za rešavanje po zahtevima korisnika. Prikupljanje podataka od podnosioca Zahteva, Žalbe ili Prigovora je Zakonska obaveza i neophodan je uslov za rešavanje po navedenim zahtevima.

 

6) Opoziv pristanka za obradu podataka i pravne posledice opoziva
Svako lice čije podatke o ličnosti AMSS-CMV obrađuje, uz pristanak ima pravo da opozove prethodno dati pristanak za obradu.

 

7) Pravo da se zahteva pristup, ispravka ili brisanje podataka o ličnosti
Korisnik ima prava da od rukavaoca zahteva pristup, ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, ograničenje obrade istih, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na Prigovor, ukoliko je to u skladu sa zakonima koji se odnose na rešavanje po Zahtevu korisnika,

 

8) Automatizovane odluke i profilisanje i iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju
AMSS-CMV ne donosi automatizovane odluke, ne vrši profilisanje, niti iznosi podatke o ličnosti prikupljene na internet stranici, putem popunjavanja Zahteva, Žalbi i Prigovora

 

9) Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade
U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pravo na pritužbu Povereniku.

 

IZJAVA O SAGLASNOSTI

 

Izjavljujem da sam saglasan/na da moje lične podatke AMSS-CMV obrađuje u skladu s važećim Zakonom o zaštitiličnih podataka.

Izjavljujem da sam svoje podatke dao/dala dobrovljno.

Izjavljujem da sam obavešten/a i saglasna da će mojim podacima rukovoditi zaposleni u AMSS-CMV, kao i da će se podaci čuvati u AMSS-CMV-u, u periodu predviđenom posebnim zakonima RS i opštim aktima AMSS-CMV koji se odnose na moj zahtev.

Saglasan/a sam da AMSS-CMV gore navedene podatke prikuplja, skladišti u svojoj bazi (Excel, CRM i slično) i da ih koristi isključivo u cilju ostvarivanja svrhe za koje su podaci prikupljeni.

Izjavljujem da sam saglasan/a da se moji podaci čuvaju, obrađuju i koriste za sledeće svrhe: komunikacija sa mnom, obrada mog zahteva, vođenje evidencija.

AMSS-CMV garantuje fizičkim licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Mirko Gordić