REALIZOVANI PROJEKTI

senka11

Bezbedne školske rute na teritoriji opštine Vrbas

Naručilac projekta: Opština Vrbas

Tokom 2019. godine, AMSS-CMV je realizovao projekat „Bezbedne školske rute“ koji je nastavak projekta iz 2016. godine. Kao i prethodni projekat zasnovan je na prepoznavanju opasnosti i potencijalnih opasnosti u okolini škole. Pored opšte analize saobraćajnih nezgoda na području opštine Vrbas, urađeni su i elaborati za svaku školu obuhvaćenu Projektom. Nakon završenih analiza, sva pažnja je bila usmerena na prezentovanje rezultata istraživanja roditeljima, nastavnom osoblju i deci. Za svaku školu napravljen je poster sa putanjama kojima se deca najčešće kreću deca od škole do kuće sa akcentom na rizična mesta i opasnosti sa kojima se na tom putu susreću.

mockups-design.com

Identifikacija “crnih tačaka” sa predlogom mera za sanaciju

Naručilac projekta: JP „Putevi Srbije“

U saradnji sa: GDi Solutions d.o.o., S-Projekt d.o.o.

Projekat je realizovan tokom 2019. godine. Pre svega, definisana je metodologija za identifikaciju „crnih tačaka“ koja se sastoji iz dve faze. Prva faza je identifikacija potencijalnih crnih tačaka, a druga konačna identifikacija „crnih tačaka“. Osim toga, stručni tim AMSS-Centra za motorna vozila vršio je terenska istraživanja na svakoj od identifikovanih crnih tačaka, a zatim su izrađeni elaborati za 10 „crnih tačaka“ koje su identifikovane na državnim putevima Republike Srbije. Za svaku crnu tačku dat je predlog mera, najpre onih jeftinijih i lako primenljivih, a zatim i onih skupljih koje zahtevaju građevinske poduhvate. Pored toga, pripremljena su i uputstva za instalaciju i korišćenje softverske aplikacije za konačnu identifikaciju crnih tačaka na državnim putevima Republike Srbije.

Crne tacke sajt

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Lapovo za period od 2019. do 2024. godine

Naručilac projekta: Opština Lapovo

AMSS – Centar za motorna vozila je tokom 2019. godine realizovao projekat izrade Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Lapovo za period od 2019. do 2024. godine, uz prateći Akcioni plan. Izradi Strategije prethodila je sveobuhvatna analiza stanja bezbednosti saobraćaja u gradu, pomoću koje su utvrđeni ključni problemi bezbednosti saobraćaja i na osnovu koje je definisan plan aktivnosti za unapređenje bezbednosti saobraćaja u narednom periodu. Dostizanjem ciljeva koji su definisani Strategijom moguće je značajno povećati bezbednost saobraćaja na teritoriji opštine Lapovo i tako doprineti ostvarenju ciljeva nacionalne Strategije bezbednosti saobraćaja.

Strategija Lapovo sajt

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima grada Kikinde za period od 2018. do 2022. godine

Naručilac projekta: Grad Kikinda

U cilju smanjenja štetnih posledica saobraćaja, grad Kikinda preduzeo je značajne korake u cilju povećanja bezbednosti svojih građana u saobraćaju. Lokalna samouprava i Savet za bezbednost saobraćaja grada Kikinde pokrenuli su inicijativu za realizaciju projekta „Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima grada Kikinde za period od 2018. do 2022. godine“. Donošenjem Strategije bezbednosti saobraćaja i Akcionog plana načinjen je inicijalni korak ka unapređenju bezbednosti saobraćaja. Centar za motorna vozila predstavio je Strategiju bezbednosti saobraćaja 10. oktobra 2018. godine u Gradskoj kući.

Strategija Kikinda sajt

Strategija razvoja saobraćaja, grad Sombor

Naručilac projekta: Grad Sombor

AMSS – Centar za motorna vozila je tokom 2018. godine realizovao projekat izrade Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima grada Sombora za period 2018-2022. godine, uz prateći Akcioni plan, što predstavlјa osnovu za uspostavlјanje efikasnog i efektnog sistema bezbednosti saobraćaja, koji će ostvariti održive dugoročne rezultate. Grad Sombor je svojim dosadašnjim radom i zalaganjem uspevao da prati trendove bezbednosti saobraćaja, ali je i prepoznao potrebu da se mere i aktivnosti urede sistemski uz jasno projektovane cilјeve. U okviru Projekta izvršeno je snimanje i ocenjivanje bezbednosnih karakteristika puta u dužini od 30 kilometara, specijalizovanim vozilom AMSS – Centra za motorna vozila. Snimlјene deonice predložene su od strane stručnog tima koji je realizovao Projekat, a odobrene su od strane predstavnika grada Sombora.

Strategija Sombor

Procena uticaja novog puta na bezbednost na mreži puteva – RSIA i Upravlјanje bezbednošću putnom mrežom – NSM i Mapiranje rizika na putnoj mreži

Naručilac projekta: Agencija za bezbednost saobraćaja

Upravlјanje bezbednošću saobraćaja na mreži puteva je tema koja je već duže vreme aktuelna u stranim, ali i u domaćim stručnim krugovima. Projekat je pokrenut kako bi se omogućilo detalјno sagledavanje osnovnih smernica za uvođenje svih alata unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u fazu primene u Republici Srbiji. Predloženi pristup za Upravlјanje bezbednošću saobraćaja na mreži puteva u Republici Srbiji podrazumeva skup alata i postupaka koji upravlјaču puta pružaju sve neophodne elemente za kvalitetno upravlјanje bezbednošću saobraćaja na mreži puteva. Projekat je realizovan kroz tri faze. Prva faza obuhvata definisanje osnovnih elemenata alata pod nazivom „Upravlјanje bezbednošću saobraćaja na mreži puteva“, što podrazumeva identifikaciju i definisanje alata koji se koriste za upravlјanje putnom mrežom, kao i kratak opis i varijacije svih najčešće primenjivanih alata. Druga faza obuhvata procenu uticaja novog ili rekonstruisanog puta na bezbednost saobraćaja na mreži puteva, dok treća faza obuhvata oblast Mapiranja rizika na mreži puteva. Mapiranje rizika, kao inženjerska tehnika za poređenje veličine stradanja na posmatranim teritorijama i putevima, prepoznato je u velikom broju država u pravnoj legislativi koja uređuje oblast drumskog saobraćaja. Rizici u okviru alata zasnovani su na objektivnim pokazatelјima stradanja u saobraćaju (broj saobraćajnih nezgoda i njihove posledice).

RSIA NSM Mapiranje

Unapređenje jedinstvene baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja

Naručilac projekta: Agencija za bezbednost saobraćaja

U saradnji sa: GDi Solutions d.o.o.

AMSS – Centar za motorna vozila je učestvovao u realizaciji Projekta koji se odnosi na unapređenje jedinstvene baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja, razvoj i uspostavlјanje pet lokalnih baza podataka u pet gradova i opština Republike Srbije (Aleksinac, Valјevo, Vršac, Pančevo i Smederevo) i uspostavlјanje povezivanja lokalnih baza podataka sa jedinstvenom (nacionalnom) bazom podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja.

Unapredjenje baze

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima sa Akcionim planom opštine Bogatić za period od 2018. do 2022. godine

U saradnji sa: TSRD d.o.o.

U cilјu smanjenja svih negativnih posledica koje saobraćaj izaziva, opština Bogatić je u 2018. godini usvojila Strategiju bezbednosti saobraćaja na putevima za period 2018-2022. godine. U izradi Studije učestvovao je stručni tim AMSS – Centra za motorna vozila, koji je u prethodnom periodu realizovao izradu preko 10 Strategija bezbednosti saobraćaja. Sastavni deo realizovane Studije je i Akcioni plan bezbednosti saobraćaja, kojim su definisane konkretne mere i aktivnosti za period važenja Strategije. Takođe, Studijom je obuhvaćeno i snimanje puteva specijalnim vozilom, na osnovu čega je formiran i izveštaj sa jasno prepoznatim najrizičnijim deonicama. Ovakav pristup omogućava postavlјanje dobre osnove za dalјi rad u bezbednosti saobraćaja, definisanje želјenog stanja, kao i mera i aktivnosti kojima će se postojeće stanje što više približiti želјenom.

Strategija Bogatic

Benčmarking u zatvorenim sistemima

Naručilac projekta: Agencija za bezbednost saobraćaja

AMSS – Centar za motorna vozila je tokom 2018. godine realizovao Projekat „Benčmarking u zatvorenim sistemima“, koji je naručen od strane Agencije za bezbednost saobraćaja. Najbolјa praksa u oblasti bezbednosti saobraćaja upućuje na primenu upravo ovog alata, koji doprinosi prepoznavanju prednosti i nedostataka u radu transportnih kompanija ili organizacija tokom obavlјanja redovnih aktivnosti u saobraćaju. U istraživanju benčmarkinga bezbednosti saobraćaja u zatvorenim sistemima učestvovalo je 35 transportnih kompanija i organizacija koje se bave prevozom putnika ili transportom tereta. Istraživanje je sprovedeno u skladu sa Metodologijom benčmarkinga bezbednosti saobraćaja u zatvorenim sistemima Agencije za bezbednost saobraćaja. Za svaku kompaniju sačinjen je izveštaj stanja bezbednosti saobraćaja, koji je urađen na osnovu istraživanja, i koji pored ocene postojećeg stanja sadrži i smernice za unapređenje sistema bezbednosti saobraćaja. Bezbednost saobraćaja sagledana je kroz osam stubova. Svaki stub je ocenjen odgovarajućom ocenom na osnovu definisanih indikatora i podindikatora, a na kraju je data konačna ocena stanja bezbednosti saobraćaja za svaku kompaniju. Formiranjem ocena za svaku kompaniju omogućeno je međusobno poređenje kompanija u oblasti bezbednosti saobraćaja.

Bencmarking 2

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Kula za period od 2019. do 2024. godine sa predlogom Akcionog plana

Imajući u vidu značaj strateških dokumenata u bezbednosti saobraćaja kao sveobuhvatnih planskih dokumenata koji definišu aktivnosti u oblasti bezbednosti saobraćaja u dužem vremenskom periodu, kao i zakonski definisane obaveze lokalne samouprave u pogledu donošenja i usvajanja strategije bezbednosti saobraćaja, opština Kula je pokrenula inicijativu za izradu Strategije bezbednosti saobraćaja za period 2019-2024. godine. Stručni tim AMSS – Centra za motorna vozila je u saradnji sa predstavnicima opštine Kula realizovao izradu ove Strategije, od koje se očekuje da u narednom periodu doprinese unapređenju bezbednosti saobraćaja.

Strategija Kula

Mapiranje rizika na mreži državnih puteva u Republici Srbiji

Naručilac projekta: Javno preduzeće „Putevi Srbije“

U saradnji sa: GDi Solutions d.o.o., S Projekt d.o.o.

Projektom Mapiranja rizika na mreži državnih puteva obuhvaćeno je utvrđivanje najrizičnijih delova putne mreže, odnosno deonica sa „nagomilavanjem“ saobraćajnih nezgoda i povećanim rizikom stradanja u saobraćaju, što je prepoznato i u direktivi Evropske komisije koja uređuje oblast upravlјanja bezbednošću putne infrastrukture EC 96/2008. Projektnim zadatkom definisano je izvršenje mapiranja rizika objektivnom metodom za celu mrežu državnih puteva I i II reda, kao i definisanje Metodologije. Metodologija obuhvata sve aspekte analize rizika koji su dobijeni na osnovu objektivnih pokazatelјa stradanja u saobraćaju, pre svega saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. Izvršena je konkretizacija izlaznih rezultata projekta u vidu identifikacije 30 najrizičnijih deonica državnih puteva Republike Srbije, u skladu sa definisanom metodologijom i raspoloživim podacima. Na izabranim deonicama izvršena je provera bezbednosti saobraćaja na putu i pripremlјeni su odgovarajući izveštaji o proveri sa preporukama za otklanjanje nedostataka.

Mapiranje rizika

Projekat Provere bezbednosti saobraćaja na državnim putevima na teritoriji koje održava Preduzeće za puteve „Kruševac“

Naručilac projekta: Javno preduzeće „Putevi Srbije“

U saradnji sa: Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Beogradu i preduzećem S – Projekt d.o.o.

Tokom 2018. godine, AMSS – Centar za motorna vozila, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu i S – Projekt d.o.o. učestvovali su u realizaciji projekta koji se odnosio na proveru bezbednosti saobraćaja (PBS) državnih puteva koje održava Akcionarsko društvo za puteve „Kruševac put AD“, u dužini od 199,663 kilometara. Provera bezbednosti saobraćaja izvršena je za sedam putnih deonica i za svaku od deonica sačinjen je poseban izveštaj. Provera bezbednosti saobraćaja sprovedena je na državnim putevima IB i IIA reda. Jedan od osnovnih cilјeva prilikom sprovođenja PBS jeste identifikacija nedostataka na putu koji mogu imati uticaj na bezbednost saobraćaja, kao i procena rizika koje ti nedostaci emituju na učesnike u saobraćaju. Nakon identifikacije nedostataka opisan je potencijalni rizik svakog identifikovanog problema, kao i predlog mera radi eliminacije i ublažavanja problema. Najznačajnije mere su usmerene pre svega na mere koje zahtevaju manja finansijska ulaganja, a koje imaju visok efekat.

PBS Krusevac

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima grada Niša, sa predlogom akcionog plana za sprovođenje Strategije, za period 2017. – 2021. godine; ocenjivanje bezbednosnih karakteristika puta i mapiranje rizika u skladu sa iRAP metodologijom u gradu Nišu; analiza parametara vidljivosti u urbanoj zoni grada Niša

Naručilac projekta: Grad Niš

Projekat realizovan u saradnji sa: Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Beogradu

Projekat “Izrada Strategije bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Niša, za period od 2017. do 2021. godine, sa predlogom akcionog plana za sprovođenje Strategije” realizovan je u periodu od oktobra 2017. godine, do juna 2018. godine. Projekat je realizovan od strane stručnog tima AMSS – Centra za motorna vozila i Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Projekat je definisao tri faze izrade: analizu stanja bezbednosti saobraćaja, pripremu teksta Strategije bezbednosti saobraćaja i predloga Akcionog plana za sprovođenje Strategije i snimanje i ocenjivanje bezbednosnih karakteristika dela putne mreže sa pripadajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom puta. Jedna od faza izrade Strategije bezbednosti saobraćaja bila je i ocenjivanje bezbednosnih karakteristika putne mreže grada Niša. U skladu sa Projektom, izvršeno je snimanje 80 km puta i analiza osvetljenja na 5 lokacija. Deonice koje su obuhvaćene snimanjem, kao i lokacije za analizu osvetljenja predložene su od strane stručnog tima koji je realizovao projekat, a odobrene od strane predsatvnika grada Niša. Formirani dokumenti Strategije i Akcionog plana, zajedno sa Izveštajima ostalih faza Projekta predstavljaju polaznu osnovu za realizaciju daljih aktivnosti na unapređenju bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Niša.

4

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima grada Subotice za period od 2018. do 2020. godine sa Akcionim planom

Naručilac projekta: Grad Subotica

Projekat realizovan u saradnji sa: Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Beogradu

Grad Subotica prepoznao je potrebu za strateškim upravljanjem bezbednošću saobraćaja, kao osnove za usmereno i koordinisano sprovođenje mera bezbednosti saobraćaja u cilju efikasnijeg smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica. Stručni tim AMSS – Centra za motorna vozila i Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu realizovao je Projekat izrade Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima grada Subotice za period od 2018. do 2020. godine i Akcionog plana. Izrada Projekta tekla je u periodu od oktobra meseca 2017. godine do jula 2018. godine. Dokument Strategije bezbednosti saobraćaja grada Subotice usaglašen je sa dokumentom Strategije bezbednosti saobraćaja Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine. Izradi Strategije prethodila je sveobuhvatna analiza stanja bezbednosti saobraćaja u gradu, pomoću koje su utvrđeni ključni problemi bezbednosti saobraćaja i na osnovu koje je definisan plan aktivnosti za unapređenje bezbednosti saobraćaja u narednom periodu.

1
2

Program stručnog usavršavanja revizora i proverivača bezbednosti puta i Priručnik za sticanje licenci

Naručilac projekta: Agencija za bezbednost saobraćaja

Projekat realizovan u saradnji sa: Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Beogradu i preduzećem S-projekt d.o.o.

Istraživačko – razvojni centar CMV – AMSS, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu i kompanija S – projekt d.o.o. udružili su se u izradi Programa stručnog usavršavanja revizora i proverivača bezbednosti puta sa pregledom literature i analizom primenjena prakse, kao i Priručnika za sticanje licenci i stručno usavršavanje revizora i proverivača bezbednosti puta. Agencija za bezbednost saobraćaja prepoznata je Nacrtom Zakona o putevima kao institucija zadužena za organizaciju i sprovođenje obuke i licenciranja revizora i proverivača bezbednosti puta, što je ključni preduslov za početak osposobljavanja kadrova koji će se baviti ovim poslom. Kako bi sam proces obuke i licenciranja započeo odmah po donošenju novog Zakona o putevima, Agencija je naručila izradu materijala koji će poslužiti kako izvršiocima, tako i učesnicima u obuci.

cover1
cover 2

Portal bezbednosti saobraćaja opštine Vrbas (uspostavljanje, razvoj i održavanje baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja)

Naručilac projekta: Opština Vrbas

Projekat realizovan u saradnji sa: GDi GISDATA d.o.o.

AMSS – Centar za motorna vozila d.o.o. je u saradnji sa kompanijom GDi GISDATA d.o.o. iz Beograda izvršilo usluge uspostavljanja, razvoja i održavanja baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Vrbas. WEB GIS aplikacija za pristup podacima Portala, koja je razvijena od strane stručnjaka AMSS CMV i kompanije GDi GISDATA, omogućava pristup i rad sa podacima o: saobraćajnim nezgodama i njihovim posledicama, učesnicima saobraćajnih nezgoda, putevima i karakteristikama puteva sa aspekta bezbednosti saobraćaja, indikatorima ponašanja učesnika u saobraćaju, stavovima o opasnostima i rizicima u saobraćaju, identifikaciji problema u bezbednosti saobraćaja, čime je omogućeno efikasnije upravljanje i rad svih subjekata u sistemu bezbednosti saobraćaja na teritoriji Opštine.

baza1
baza2

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Surdulica, sa predlogom akcionog plana za period 2017. – 2021. godine

Naručilac projekta: Opština Surdulica

AMSS – Centar za motorna vozila je tokom 2017. godine u saradnji sa Opštinom Surdulica izradio Strategiju bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Surdulica za period od 2017. do 2021. godine i akcioni plan za sprovođenje Strategije. Dokument Strategije predstavio je institucionalni okvir u oblasti bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine, finansijske aspekte i troškove saobraćajnih nezgoda, analizu stanja bezbednosti saobraćaja, i postavio je ciljeve i osnovne smernice u procesu unapređenja bezbednosti saobraćaja. Akcioni plan za realizaciju Strategije dao je pregled svih najvažnijih aktivnosti za rad na dostizanju ciljeva, ali istovremeno je definisao i ključne nosioce  za svaku od tih aktivnosti. Pored izrade Startegije I akcionog plana, AMSS – CMV realizovao je i ocenjivanje bezbednosnih karakteristika puta i mapiranje rizika 52,4 km puta u opštini Surdulica.

sur1
sur3
sur2

Projekat “Identifikacija obeležja bezbednosti saobraćaja koja će se koristiti prilikom ciljane kontrole saobraćaja od strane saobraćajne policije”

Naručilac projekta: Agencija za bezbednost saobraćaja

Projekat realizovan u saradnji sa: GDi Solutions d.o.o.

Praćenje stanja bezbednosti saobraćaja podrazumeva praćenje ne samo saobraćajnih nezgoda i posledica tih nezgoda, već praćenje svih obeležja bezbednosti saobraćaja, poput obeležja ponašanja (indikatori performansi bezbednosti saobraćaja, saobraćajni prekršaji), stavova o opasnostima u saobraćaju, podataka o putevima, opremi puta, karakteristikama saobraćaja, registrovanim motornim i priključnim vozilima itd. U skladu sa Akcionim planom Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period 2015. – 2020., Agencija za bezbednost saobraćaja je pokrenula izradu projekta identifikacije obeležja bezbednosti saobraćaja koja će se koristiti prilikom ciljane kontrole saobraćaja od strane saobraćajne policije. Izvršenje posla na projektu dodeljeno je kompanijama AMSS – CMV i GDi Solutions d.o.o. iz Beograda i projekat je realizovan u okviru tri faze: I faza –  Indikatori rada saobraćajne policije, II faza – Indikatori odlučivanja i usmeravanja aktivnosti saobraćajne policije i III faza – izrada softverskog rešenja za odlučivanje (usmeravanje i planiranje) kao jedna od mera bezbednosti saobraćaja, koja obuhvata i softversko rešenje za Upravu saobraćajne policije, što je praktično alat za merenje uspešnosti rada saobraćajne policije, odnosno praćenje rada policijskih uprava. Ovim projektom je upravljačkim strukturama Ministarstva unutrašnjih poslova omogućen analitički alat  koji im može pomoći da na osnovu potrebnih analiza i definisanih indikatora donesu odluke o usmeravanju aktivnosti saobraćajne policije u odnosu na vremenski, prostorni i organizacioni okvir, čime se utiče na povećanje kvaliteta i efikasnosti rada saobraćajne policije u poslovima sprovođenja kontrole i mera bezbednosti saobraćaja.

pol1
pol2

Portal bezbednosti saobraćaja grada Kraljeva (uspostavljanje, razvoj i održavanje baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja)

Naručilac projekta: Grad Kraljevo

Projekat realizovan u saradnji sa: GDi GISDATA d.o.o.

AMSS – Centar za motorna vozila d.o.o. je u saradnji sa preduzećem GDi GISDATA d.o.o. iz Beograda izvršilo usluge uspostavljanja, razvoja i održavanja baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Kraljeva. Prepoznajući potrebu za upravljanjem bezbednošću saobraćaja na osnovu podataka, kao najpoznatije prakse u oblasti upravljanja bezbednošću saobraćaja, lokalna samouprava i Savet za bezbednost saobraćaja Grada Kraljeva pokrenuli su projekat uspostavljanja baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada. WEB GIS aplikacija za pristup podacima Portala, koja je razvijena od strane stručnjaka AMSS – CMV i kompanije GDi GISDATA, omogućava pristup i rad sa podacima o: saobraćajnim nezgodama i njihovim posledicama, učesnicima saobraćajnih nezgoda, putevima i karakteristikama puteva sa aspekta bezbednosti saobraćaja, indikatorima ponašanja učesnika u saobraćaju, stavovima o opasnostima i rizicima u saobraćaju, identifikaciji problema u bezbednosti saobraćaja, čime je omogućeno efikasnije upravljanje i rad svih subjekata u sistemu bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada.

10

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Čajetina, sa predlogom akcionog plana za period 2017. – 2021. godine i Portal za upravljanje bezbednošću saobraćaja na teritoriji opštine Čajetina sa pratećom bazom podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja

Naručilac projekta: Opština Čajetina

AMSS – Centar za motorna vozila je tokom 2017. godine izradio Strategiju bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Čajetina, sa predlogom akcionog plana za period od 2017. do 2021. godine. Strategija predstavlja neophodan preduslov za uspostavljanje sistema bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Čajetina i kvalitetno upravljanje bezbednošću saobraćaja. U okviru dokumenta Strategije jasno su definisani ciljevi koje treba dostići, prepoznati su problemi u saobraćaju na teritoriji opštine, finansijski aspekti problema, ali i načini kako prepoznate probleme prevazići.  Izrada i usvajanje Strategije bezbednosti saobraćaja ujedno predstavlja i ispunjenje zakonske obaveze definisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Strategiju prati i odgovarajući Akcioni plan za realizaciju Strategije, sa jasno prepoznatim subjektima bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Čajetina, njihovim obavezama, nadležnostima kao i finansijskim procenama za realizaciju Akcionog plana u periodu od 2017. do 2021. godine.

Za uspešno i kvalitetno upravljanje i planiranje mera i aktivnosti koje će doprineti kvalitetnoj alokaciji sredstava, prepoznavanju ključnih problema na koje treba delovati i mera koje je potrebno primeniti, odnosno aktivnosti koje je potrebno realizovati, neophodan je razvoj odgovarajućeg alata koji treba da obezbedi pravilno usmeravanje aktivnosti. U tu svrhu, AMSS – CMV i kompanije GDi GISDATA realizovali su izradu Portala bezbednosti saobraćaja sa pratećom bazom podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja za teritoriju opštine. Pored navedenog, izvršeno je i snimanje, prikupljanje i obrada podataka sa ocenom bezbednosnih karakteristika dela putne mreže na teritoriji opštine Čajetina, u skladu sa iRAP metodologijom i snimanje parametara osvetljenja, za šta su formirani posebni Izveštaji o dobijenim rezultatima.

grafik
12
osvetljenje
13

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Vrbas, sa predlogom akcionog plana za period 2016-2020. godine

Naručilac projekta: Opština Vrbas

AMSS – Centar za motorna vozila je tokom 2016. godine realizovao studiju pod nazivom Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Vrbas, sa predlogom akcionog plana za period od 2016. do 2020. godine. Studija predstavlja strateški dokument neophodna za uspostavljanje sistema bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Vrbas i kvalitetno upravljanje bezbednošću saobraćaja. U okviru Studije su jasno definisani ciljevi koje treba dostići, prepoznati su problemi u saobraćaju na teritoriji opštine, finansijski aspektima problema, ali i načini kako prepoznate probleme prevazići.  Izrada i usvajanje Strategije bezbednosti saobraćaja ujedno predstavlja i ispunjenje zakonske obaveze definisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Strategiju prati i odgovarajući Akcioni plan za realizaciju Strategije, sa jasno prepoznatim subjektima bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Vrbas, njihovim obavezama, nadležnostima kao i finansijskim procenama za realizaciju Akcionog plana u periodu od 2016. do 2020. godine. Projektni tim AMSS – Centra za motorna vozila je zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave – opštine Vrbas i saobraćajnom policijom nekoliko radnih nedelja boravio na teritoriji opštine Vrbas, gde je obavljao terenske aktivnosti prikupljanja podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja za opštinu Vrbas, potrebnih za sprovođenje analiza i izradu samog dokumenta Strategije.

Studija za izbor deonica i lokacija za primenu ITS – uređaja za automatsku kontrolu brzine na državnim putevima

Naručilac projekta: Agencija za bezbednost saobraćaja

AMSS – CMV je tokom 2016. godine realizovao studiju čiji je cilj bio da se izradi metodologija i izvrši izbor deonica i lokacija na državnim putevima za postavljanje uređaja za automatsku kontrolu brzine kretanja vozila. Deonice su identifikovane na osnovu različitih kriterijuma (važnost putnog pravca, obim saobraćaja, veličina rizika stradanja na deonici, postojanje opasnih mesta – crnih tačaka na deonici i vrednost indikatora ponašanja učesnika u saobraćaju u odnosu na prekoračenje dozvoljene brzine kretanja na deonici). Nakon identifikacije deonica koje su najpogodnije za postavljanje uređaja, izvršena su detaljna merenja i prikupljanja podataka na svim izabranim deonicama (lokacijama), sa ciljem identifikacije problema i nelogičnosti, pre svega iz ugla saobraćajne signalizacije, kako bi se omogućilo jasno i nedvosmisleno otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila. Tom prilikom su pored ostalih merenja izvršena merenja: koeficijenata prianjanja, retrorefleksije saobraćajnih znakova, tačne pozicije svakog saobraćajnog znaka, širine saobraćajne trake i kolovoza i sl.

Priručnik za unapređenje bezbednosti puteva sa predlogom mera i mogućnostima lokalnog upravljača puta i zemljišta za smanjenje uticaja puta i putne okoline na nastanak saobraćajnih nezgoda

Naručilac projekta: Agencija za bezbednost saobraćaja

Projekat realizovan u saradnji sa: S-Projekt d.o.o.

AMSS – Centar za motorna vozila je u 2016. godini, u saradnji sa kompanijom S-Projekt, realizovao studiju pod nazivom „Priručnik za unapređenje bezbednosti puteva sa predlogom mera i mogućnostima lokalnog upravljača puta i zemljišta za smanjenje uticaja puta i putne okoline na nastanak saobraćajnih nezgoda“. Priručnik je namenjen predstavnicima lokalnog upravljača puta, članovima lokalnih saveta za bezbednost saobraćaja, ali i projektantima saobraćaja i saobraćajne signalizacije. U Priručniku su predstavljene najznačajnije savremene mere za unapređenje bezbednosti puta koje su prepoznate kao najbolja praksa kada je reč o izboru mera unapređenja bezbednosti puta. Svaka mera je detaljno opisana, počevši od najjednostavnijih mera tzv. „jeftinih“ mera pa do onih skupljih koje zahtevaju i veće građevinske poduhvate. Kao deo projekta sprovedeno je i anketno istraživanje u kom su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava. Cilj Priručnika je pomoć lokalnim upravljačima puta u kvalitetnijem sagledavanju potreba i mogućnosti koje različite mere mogu da ostvare u pogledu smanjenja broja i posledica saobraćajnih nezgoda nakon njihove primene.

Metodologija benčmarkinga bezbednosti saobraćaja u zatvorenim sistemima

Naručilac projekta: Agencija za bezbednost saobraćaja

Prema podacima iz Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period 2015-2020. godine, u saobraćajnim nezgodama sa komercijalnim vozilima (teretna vozila i autobusi) gine oko 1/5 od ukupnog broja poginulih lica, što je dovoljno jasna poruka da se problemu upravljanja radom flote komercijalnih vozila mora pristupiti na mnogo ozbiljniji i profesionalniji način. Najbolja praksa u oblasti bezbednosti saobraćaja upućuje na primenu alata Benčmarking bezbednosti saobraćaja u zatvorenim sistemima, koji doprinosi prepoznavanju prednosti i nedostataka u radu kompanija ili organizacija tokom obavljanja redovnih aktivnosti u saobraćaju. AMSS – Centar za motorna vozila je za potrebe Agencije za bezbednost saobraćaja izradio metodologiju za primenu pomenutog alata. Metodologija je primenjena u tri nezavisne kompanije/organizacije. Najvažniji cilj projekta je promocija alata kojim se obezbeđuje smanjenje i/ili potpuno eliminisanje saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju vozila i zaposleni u kompanijama i organizacijama, posebno u kompanijama kojima je transport putnika ili tereta primarna delatnost.

Analiza stanja bezbednosti dece u saobraćaju na teritoriji opštine Vrbas, sa elaboratima bezbednosti saobraćaja u zonama svih osnovnih škola

Naručilac projekta: Opština Vrbas

Projekat realizovan u saradnji sa: GDi GISDATA d.o.o.

AMSS – Centar za motorna vozila je tokom 2016. godine realizovao studiju pod nazivom „Analiza stanja bezbednosti dece u saobraćaju na teritoriji opštine Vrbas, sa elaboratima bezbednosti saobraćaja u zonama svih osnovnih škola“. Cilj projekta je unapređenje bezbednosti dece u saobraćaju, posebno u zonama osnovnih škola, kroz sagledavanje postojećih problema sa predlogom mera intervencije. Tokom projekta utvrđeni su najintenzivniji pešački (dečiji) tokovi u zonama škola, na kojima treba primeniti najveći set mera i u potpunosti urediti kretanja svih učesnika u saobraćaju.

Snimanje puta specijalizovanim vozilom sa ciljem identifikacije lokacija i saobraćajno-tehničkih i bezbednosnih karakteristika deonica na kojima će biti primenjen sistem video nadzora, sa predlozima rešenja za postavljanje sistema

Naručilac projekta: Opština Vrbas

Snimanje bezbednosnih karakteristika puta specijalizovanim vozilom je samo jedna od usluga koje nudi AMSS – Centar za motorna vozila. Kako bi se na kvalitetan način vršila kontrola poštovanja saobraćajnih propisa potrebno je izabrati najpogodnije lokacije za postavljanje sistema za automatsko otkrivanje prekršaja (pre svega prekršaj „brzine“ i „prolazak na crveno svetlo semafora“). U okviru Projekta prepoznate su lokacije na visoko-rizičnim deonicama i mestima na kojima se dogodio veliki broj saobraćajnih nezgoda na kojima će primena sistema za automatsku detekciju saobraćajnih prekršaja biti najefikasnija. Na izabranim lokacijama izvršena je identifikacija nepravilnosti vezanih za postavljenu saobraćajnu signalizaciju i ocenjene su bezbednosne karakteristike puta i putne okoline koje imaju uticajna ponašanje učesnika u saobraćaju.

Identifikacija opasnih mesta „crnih tačaka“ na teritoriji opštine Vrbas, sa predlogom mera za sanaciju

Naručilac projekta: Opština Vrbas

AMSS – CMV je tokom 2016. godine realizovao studiju čiji je cilj identifikacija opasnih mesta – potencijalnih „crnih tačaka“ sa predlogom mera sanacije. Studija se sastoji od nekoliko koraka. Najpre su dobijeni podaci o saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile na teritoriji opštine Vrbas u poslednje trogodišnjem periodu. Nakon analize ovih podataka vršena su terenska istraživanja, a zatim je sprovedeno anketno istraživanje kako bi bili dobijeni podaci koji su potrebni za pouzdanu identifikaciju „crnih tačaka“. Nakon preklapanja svih rezultata istraživanja i utvrđivanja šire liste opasnih mesta, tim AMSS-Centra za motorna vozila je u saradnji sa predstavnicima Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Vrbas i predstavnicima saobraćajne policije prepoznao šest „crnih tačaka“, na kojima je izradio idejna projektantska rešenja sa predlogom mera sanacije.

Razvoj softverske aplikacije i metodologije za određivanje opasnih mesta – „crnih tačaka“ na putevima Republike Srbije

Naručilac projekta: Agencija za bezbednost saobraćaja

Projekat realizovan u saradnji sa: GDi GISDATA d.o.o.

AMSS – Centar za motorna vozila je učestvovao u izradi nacionalne metodologije identifikacije opasnih mesta – potencijalnih „crnih tačaka“ na putevima Republike Srbije. Projektom je obuhvaćena i izrada softverske aplikacije za jednostavnije i brže prepoznavanje potencijalnih „crnih tačaka“, isključivo na osnovu lokacija saobraćajnih nezgoda (nagomilavanja nezgoda). Sa početkom prikupljanja podataka o koordinatama saobraćajnih nezgoda od strane saobraćajne policije (2015. godina) javio se problem velike količine tačaka na mapi. Na primer, samo na teritoriji Beograda u toku jedne godine dogodi se više od 10.000 saobraćajnih nezgoda, koje praktično čine „šumu“ tačaka na mapi sa koje nije nimalo jednostavno prepoznati opasna mesta usled nagomilavanja nezgoda na određenoj lokaciji. Zbog toga je realizacija projekata i izrada softverske aplikacije za automatsko prepoznavanje opasnih mesta – potencijalnih „crnih tačaka“ po jasno utvrđenom algoritmu i metodologiji, bio svojevrstan izazov za stručnjake AMSS – Centra za motorna vozila.