PROGRAM BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

senka11

Lokalna samouprava je prepoznata kao važan činilac u sistemu bezbednosti saobraćaja u mnogim evropskim zemljama pa tako i u Srbiji. Svaka opština/grad može da doprinese u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda, ne samo na putevima i ulicama kojima upravlja već na kompletnoj teritoriji grada, odnosno opštine. Lokalna samouprava je nezavisna u uspostavljanju sistema i upravljanju bezbednošću saobraćaja na svojoj teritoriji. Uspostavljanjem lokalnog tela za bezbednost saobraćaja u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima stvaraju se uslovi za usvajanje i realizaciju programa unapređenja bezbednosti saobraćaja na godišnjem nivou. Programi treba da budu usmereni ka identifikovanim ciljnim grupama i problemima bezbednosti saobraćaja svake lokalne samouprave. Usmeravanje sredstava i aktivnosti su zadatak lokalnog tela za bezbednost saobraćaja. Sprovođenje programa, predloženih mera i evaluacija urađenog su put za smanjenje broja i posledica saobraćajnih nezgoda u svakoj lokalnoj samoupravi.

Brošura – Lokalna baza podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja link