Кontrola saobraznosti novoproizvedenih vozila je postupak koji je u nadležnosti Agencije za
bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija). AMSS-CMV u ime Agencije obavlja deo
poslova vezanih za kontrolu saobraznosti vozila i to:

– utvrđivanja saobraznosti dokumentacije sa propisima i UN Pravilnicima koji se primenjuju u
Republici Srbiji
– utvrđivanja saobraznosti dokumentacije sa vozilom odnosno reprezentom tipa vozila
– izrada izveštaja o kontroli saobraznosti dokumentacije i vozila sa propisima i UN
Pravilnicima koji se primenjuju u Republici Srbiji (u daljem tekstu: izveštaj o kontroli
saobraznosti)

Na osnovu pozitivnog izveštaja o kontroli saobraznosti Agencija izdaje ispravu (potvrdu)
za carinjenje za vozilo/a ili za tip vozila.

Za sprovođenje kontrole saobraznosti potrebno je podneti zahtev Agenciji i uplatiti
administrativnu taksu. Zahtev i uputstva vezana za administrativnu taksu su prikazani
na internet stranici Agencije:

Zahtev:
http://www.abs.gov.rs/admin/upload/documents/20171221125031-zahtev-zaizdavanje-potvrde.pdf

Uputstva:
http://abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/vozila/uvoz-novih-vozila/kompletna-kompletiranavozila-m–n–o–l-sa-wvta-i-coc

Osim zahteva i administrativne takse, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

1. Saopštenje o homologaciji kompletnog / kompletiranog tipa vozila prema odgovarajućoj
direktivi / uredbi EU (WVTA) sa pripadajućom dokumentacijom odnosno kompletnim
informacionim dokumentom, uključujući specifikaciju pojedinačnih Saopštenja o
homologaciji (i eventualnih proširenja Saopštenja) prema UN pravilnicima odnosno
prema odgovarajućim direktivama EU.

Ukoliko je Saopštenje o homologaciji kompletnog / kompletiranog tipa vozila prema
odgovarajućoj direktivi / uredbi EU (WVTA) proširivano do nivoa navedenog u Potvrdi
o saobraznosti (EU Certificate of conformity – EU COC) reprezenta tipa vozila potrebno
je dostaviti osnovno (*00) kao i sva ostala kompletna proširenja (*01, 02 …);

Uz reprezent tipa vozila neophodno je dostaviti i original odgovarajuće Potvrde o
saobraznosti (EU Certificate of conformity – EU COC)

Ova dokumenta se dobijaju od proizvođača odnosno dobavljača.

ILI

2. Pojedinačna Saopštenja o homologaciji prema UN pravilnicima koji se primenjuju u
Republici Srbiji sa specifikacijom tih dostavljenih Saopštenja (i eventualnih proširenja
Saopštenja), u odnosu na tip/varijante/verzije vozila.

Spisak UN Pravilnika koji se primenjuju u Republici Srbiji je dat na internet stranici Agencije:

http://www.abs.gov.rs/%D1%81%D1%80/vozila/homologacija-i-uvoz-vozila/unecepravilnici-koji-se-primenjuju-u-republici-srbiji

– uz Saopštenja o homologaciji prema sledećim UN Pravilnicima neophodno je priložiti i
odgovarajuće izveštaje o ispitivanju sa pripadajućom dokumentacijom proizvođača:

– R.10, 13, 48, 51 i 83 (za vozila vrste M1, N1)
– R.10, 13, 48, 49 i 51 (za vozila vrste M2, M3, N2, N3)
– R.10, 13 i 48 (za vozila vrste O)
– R.10, 47, 63 i 78 (za vozila vrste L1)
– R.9, 10, 47 i 78 (za vozila vrste L2)
– R.10, 40, 41, 53 i 78 (za vozila vrste L3)
– R.9, 10, 40 i 78 (za vozila vrste L4L5)
– R.10, 16 i 43 (za vozila vrste L6L7)

Uz dostavljena saopštenja o homologaciji potrebno je dostaviti i tehnički opis
tipa/varijante/verzije (u daljem tekstu: T/V/V) vozila sa svim neophodnim podacima
(uključujući i tumačenje: VIN oznake, oznake T/V/V i svih ostalih oznaka korišćenih u
dostavljenoj dokumentaciji).

Ova dokumenta se dobijaju od proizvođača, odnosno dobavljača.

Nakon prijema zahteva i preliminarnog pregleda dokumentacije Agencija sačinjava nalog
za kontrolu saobraznosti i prosleđuje ga laboratoriji u kojoj će se sprovoditi kontrola
sobraznosti. Nakon dobijanja naloga, laboratorija i podnosilac zahteva dogovaraju termin
dostave vozila odnosno reprezenta tipa vozila. Vozilo mora biti spremno za upotrebu
odnosno mora imati ugrađene sve potrebne delove i uređaje, sa mogućnošću korišćenja
svih predviđenih funkcija, bez zaštitnih folija, dekonzervirano i bez značajnih oštećenja.

Prijema vozila bez prethodno izdatog naloga Agencije i dogovora sa laboratorijom nije
moguć. U zavisnosti od obima i vrste kontrole saobraznosti, vozilo se zadržava na lokaciji
predviđenoj za kontrolu saobraznosti najčešće dva do pet dana. U cilju skraćenja vremena
potrebnog za sprovođenje kontrole sobraznosti i izrade odgovarajućeg izveštaja,
preporučljivo je, pre dostavljanja vozila, dostaviti CMV-u traženu dokumentaciju.

Izveštaj o kontroli saobraznosti AMSS-CMV dostavlja Agenciji i podnosiocu zahteva.

Naš tim, koji je obučen za kontrolu saobraznosti, je u mogućnosti da kontrolu saobraznosti
vozila sprovodi u svojim poslovnim jedinicama u celoj Srbiji, a u posebnim slučajevima i
uz saglasnopst Agencije i na drugim lokacijama koje ispunjavaju propisane uslove.

Detaljne informacije možete dobiti na sledeće brojeve telefona:

– 011-275-9288 – Centrala

– 065-987-8826 – Kontakt osoba: Vukajlović Marko – E-mail: email hidden; JavaScript is required

– 065-987-8880 – Kontakt osoba: Dragutinović Aleksandar – E-mail: email hidden; JavaScript is required

– 065-987-1067 – Kontakt osoba: Došlić Milan – E-mail: email hidden; JavaScript is required

– 065-987-1685 – Kontakt osoba: Božović Aleksandar E-mail: email hidden; JavaScript is required