iRap/EURORAP

senka11

OCENJIVANJE BEZBEDNOSTI PUTEVA SISTEMOM ZVEZDICA (iRAP METODOLOGIJA)

Metodologija obuhvata obavljanje sledećih poslova:

  • Snimanje puteva: u skladu sa iRAP metodologijom, na osnovu utvrđene mreže puteva, uz pomoć kamera velike rezolucije koje su postavljene na vozilo i GPS koordinata.
  • Kodiranje snimljenog materijala: snimljeni materijal pretvara se u kodirane podatke o bezbednosnim karakteristikama puteva, u skladu sa iRAP specifikacijom.
  • Prikupljanje pratećih podataka: podaci o broju saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povredjenih, brojanju saobraćaja, brzini i drugi podaci u skladu sa iRAP specifikacijom o potrebnim pratećim podacima
  • Obrada i analiza podataka: obrada i analiza podataka u skladu sa iRAP specifikacijom, kao i unos obrađenih podataka u specijalizovan on-line iRAP softver (ViDA).
  • Kreiranje pristupačnog i ekonomski održivog programa kontra-mera, koji obuhvataju preporuke za unapređenje puta i procene broja poginulih i teško povređenih koji mogu da se izbegnu;
  • Izeštaj: Pored standardnog izveštaja o projektu, izveštaj će biti dostupan i putem on-line iRAP softvera (ViDA)

 

Specifikacija sistema za snimanje puteva

 

Snimanjem se prikupljaju digitalne slike (video ili drugi ekvivalentni fotografski zapisi) sa minimalnom rezolucijom od 1280 x 960 piksela, pri normalnoj brzini vozila na putu. Digitalne slike moraju da budu prikuplјene u vidnom polјu od najmanje 160° (poželјno je 180°) u odnosu na centralni deo putanje, u intervalima od najviše 20 m. Ovo može da se postigne jednom kamerom ili sa više kamera kod kojih se preklapaju vidna polјa. Sistem koji se korirsti za snimanje poseduje kompatibilan softver za kodiranje sa digitalnih slika, u intervalima od 100 metara.

 

Geo-referentni podaci se obezbeđuju za svaku digitalnu sliku, uklјučujući rastojanje duž puta (od utvrđene početne tačke sekcije), jedinstveni broj fotografije, geografsku širinu, geografsku dužinu i nadmorsku visinu, datum i vreme. Koordinate se registruju sa tačnošću ispod +/- 10 m za najmanje 90% digitalnih slika.

Specifikacija procesa kodiranja

Za process kodiranja se koristiti priručnik iRAP 305 – Star Rating Survey Manual, sa svim odgovarajućim inforamcijama.

Kodiranje se vrši u skladu sa atributima navedenim u dokumentu iRAP 305 – Star Rating Survey Manual i u skladu sa specifikacijom softvera.

Tokom procesa kodiranja vrše se redovne provere kvaliteta kodiranog materijala u skladu sa dokumentom iRAP 309 – Road Coding Quality Assurance Guide.

Ocenjivanje sistemom zvezdica

Kada se završi proces snimanja i ocenjivanja, podaci se unose u pripremnjeni on-line iRAP softver. Ocenjivanje sistemom zvezdica zasniva se na podacima prikuplјenim snimanjem puteva i na faktorima rizika na mreži puteva. Oni pružaju jednostavnu i objektivnu meru nivoa bezbednosti koji je sadržan u putu, u odnosu na putnike u vozilu, motocikliste, bicikliste i pešake. Ocenjivanje sistemom zvezdica se vrši na deonicama puteva na kojima postoji potreba za korišćenjem puta od strane svih tipova korisnika puteva. U slučajevima u kojim, na primer, biciklisti ne koriste određenu deonicu puta, ocenjivanje sistemom zvezdica može da se obavi bez detalјnih podataka o saobraćajnim nezgodama.

Program kontra-mera

Ovim projektom predlaže se odgovarajući broj opcija unapređenja puta za kreiranje pristupačnih i ekonomski opravdanih programa kontra-mera kojima se spašavaju životi. Ove opcije unapređenja puteva protežu se od mera obeležavanja horizontalne signalizacije i pešačkih ostrva, za koje su potrebna manja finansijska sredstva, do mera za unapređenje raskrsnica i potpunog udvajanja puteva, a za koje je potrebno izdvojiti više sredstava.

Program kontra-mera se realizuje kroz tri klјučne faze:

  1. Prikuplјanjem podataka, koji potkreplјuju ocenjivanje sistemom zvezdica i podataka o obimu saobraćaja, prave se procene o broju poginulih i povređenih na celoj mreži;
  2. Za svaku deonicu puta testiraju se opcije kontra-mera i njihov potencijal, da bi se utvrdilo koliko će se smanjiti broj nastradalih lica. Na primer, deonica puta na kojoj postoji visok nivo rizika za pešake, možda može da bude kandidat za pešačko ostrvo, pešački prelaz ili pešački prelaz sa signalizacijom;
  3. Svaka opcija kontra-mere se ocenjuje na osnovu kriterijuma pristupačnosti i ekonomske efektivnosti. Kao minimalni zahtev za pokretanje analize često se postavlјa prag odnosa koristi i troškova. Na primer, prag odnosa koristi i troškova u iznosu ≥ 3, znači da svaka predložena kontra-mera mora da postigne odnos ≥ 3, kako bi mogla da bude uklјučena u ovaj program. Time se obezbeđuje da program bude pristupačan, da obezbeđuje dobit iz ulaganja, kao i odgovorno korišćenje sredstava.

 

 

AMSS-CMV reference

Date from- date to Location Financing – Company 

 

Description
04/2008 Serbia World Bank, iRAP, FIA Foundation “Road inspection and coding of 3000 km of the road network in Serbia using iRAP methodology” Inspection and coding of 3000 km of highways and main and regional roads, with single and dual carriageways, using iRAP methodology, to identify deficiencies and propose engineering countermeasures. http://www.irap.net/about-irap-3/assessment-reports
06/2010 Slovenia AMZS

 

“Road inspection and coding of Ljubljana ring road”

Inspection of the Ljubljana ring road using iRAP methodology and a training organized to train local practitioners and stakeholders how to use the road inspection and coding software.

07/08 2010 Moldova WB, EBRD, EIB, MCC, EEAST, “Road inspection and coding of 3000 km of the road network in the Republic of Moldova, using iRAP methodology”

Road inspection launched by the Moldovan Prime Minister.

http://www.eurorap.org/media/93852/Moldova%20Summary%20Results.pdf

09/10 2011 The Netherlands ANWB

 

“Road inspection and coding of 2500 km of the provincial roads in the Netherlands, using iRAP/EuroRAP methodology”

 

11/2011 Mary-El, Russia Bloomberg RS10 project with GRSF

 

“Coding of 1250 km of the road network in the Mary-El,Russia, using iRAP methodology”

http://www.eurorap.org/knowledge-base/library-homepage/

 

06/2012 Ukraine WB

 

“Road inspection and coding of 2200 km of the road network in Ukraine, using iRAP methodology”

http://www.irap.net/about-irap-3/assessment-reports

 

 

06/07 2012 The Netherlands ANWB “Road inspection and coding of 6000 km of the provincial roads in the Netherlands, using iRAP/EuroRAP methodology”

http://www.eurorap.org/media/185463/anwb_eurorap_report_english.pdf

 

06/2013  Serbia AMSS-CMV “Star rating and risk mapping of the main road IA-2/M22 Ibarska magistrala, from Belgrade to Cacak (131 km)”

Road inspection, coding, preprocessing, analysis for star rating (iRAP methodology, using ViDA software), and making of the risk map, using EuroRAP methodology. Results are presented at the press conference at the Government of the Republic of Serbia and are a part of the pan-European EU funded road safety project SENSoR;

 

5/2014 Egypt WB Egypt Road Safety Assessment Program

Data analysis and Reporting