OPTIKA

senka11

Najčešći predmeti etaloniranja u oblasti optike su:

  • etalon filteri za pregled opacimetara
  • uređaji za merenje svetlosne propustljivosti
  • etalon far (uređaj za pregled regloskopa)

Metoda merenja spektralnog koeficijenta propustljivosti koja se koristi prilikom etaloniranja filtera za opacimetre je metoda merenja po definiciji u geometriji 0°/0°. To znači da se etaloniranje vrši reprodukovanjem jedinice spektralnog koeficijenta propustljivosti etalon-metodom koja po definiciji realizuje spektralni koeficijent propustljivosti. Rezultati merenja su ponderisani u odnosu na krivu V(λ), tako da se konačni rezultat etaloniranja dobija u vrednostima svetlosne propustljivosti.

Direktna metoda merenja osvetljenosti luksmetrom na ekranu sprovodi se u skladu sa uslovima propisanim u dokumentima UN ECE R20 i UN ECE R98 i zahtevima Pravilnika o regloskopima.

Za sve poslove etaloniranja izdaje se odgovarajuće Uverenje o etaloniranju u kome je iskazana merna nesigurnost.

Zahtev za etaloniranje – preuzimanje

Kontakt:

dr Vladan Škerović, dipl. inž.
tel: 065/987-16-64
e-mail: email hidden; JavaScript is required