VERIFIKACIJA TAKSIMETARA

senka11

U  S  K  O  R  O  !!!

Novi taksimetri, kao i taksimetri koji nisu ranije overavani,  mogu se staviti u upotrebu i korisiti samo ukoliko poseduju CERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI i ukoliko su označeni SRPSKIM ZNAKOM USAGLAŠENOSTI i DOPUNSKOM METROLOŠKOM OZNAKOM od strane tela koje je u Republici Srbiji imenovano za poslove ocenjivanja usaglašenosti od nadležnog Ministarstva.

Kada se stavljaju na tržište i/ili u upotrebu taksimetri moraju da ispunjavaju bitne zahteve utvrđene Pravilnikom o merilima (MID) i normativnim dokumentom OIML R 21.

U Republici Srbiji „CE“ znak se ne priznaje automatski, već je potrebno izvršiti verifikaciju svakog pojedinačnog taksimetra koji se planira staviti u upotrebu.

Verifikacija je obavezna pre stavljanja u upotrebu, kao i nakon izvršenih prepravki na merilu kojima se ugrožava usaglašenost merila.

Verifikacija taksimetara sprovodi se u skladu sa postupkom usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda, odnosno stavljanje u upotrebu prema Modulu F.

Verifikacija se vrši pregledom i ispitivanjem svakog pojedinačnog merila kako bi se proverila njihova usaglašenost sa odobrenim tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa i sa odgovarajućim zahtevima pravilnika.