VERIFIKACIJA ANALIZATORA IZDUVNIH GASOVA

senka11

Ocenjivanja usaglašenosti analizatora izduvnih gasova sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o merilima (MID) i normativnim dokumentom OIML R 99.

Imenovanje za poslove ocenjivanja usaglašenosti obuhvata postupak usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda, odnosno stavljanje u upotrebu prema Modulu F.

Verifikacija se vrši pregledom i ispitivanjem svakog pojedinačnog merila kako bi se proverila njihova usaglašenost sa odobrenim tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa i sa odgovarajućim zahtevima pravilnika.

Novi analizatori izduvnih gasova, kao i analizatori izduvnih gasova koji nisu ranije overavani,  mogu se staviti u upotrebu i korisiti samo ukoliko poseduju CERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI i ukoliko su označeni SRPSKIM ZNAKOM USAGLAŠENOSTI i DOPUNSKOM METROLOŠKOM OZNAKOM od strane tela koje je u Republici Srbiji imenovano za poslove ocenjivanja usaglašenosti od nadležnog Ministarstva.

Pri verifikaciji u Republici Srbiji, analizatori se označavaju srpskim znakom usaglašenosti („tri A“) i dopunskom metrološkom oznakom („M“). Registarski broj И 046, je broj imenovanog tela AMSS-CMV, a dopunska metrološka oznaka M20, označava da je verifikacija izvršena u 2020. godini.

U Republici Srbiji „CE“ znak se ne priznaje automatski, već je potrebno izvršiti verifikaciju svakog pojedinačnog analizatora izduvnih gasova koji se planira staviti u upotrebu.

AMSS-CMV izdaje odogovarajući Certifikat o usaglašenosti, odnosno dozvolu za njihovu upotrebu, nakon izvršenog pregleda.

Verifikaciju je moguće izvršiti u prostorijama AMSS-CMV ili na terenu.

Zahtev: preuzimanje

Kontakt:

dr Vladan Škerović, dipl. inž.
tel: 065/987-16-64
e-mail: email hidden; JavaScript is required

Slika - Ocenjivanje usaglašenosti za analizator_02