VERIFIKACIJA NEAUTOMATSKIH VAGA

senka11

Ocenjivanja usaglašenosti neautomatskih vaga sprovodi se za vage klase tačnosti I, II, III i IIII u mernom opsegu do 100 tona, u skladu sa Pravilnikom o neautomatskim vagama (NAWID) i standardom SRPS EN 45501 i normativnim dokumentom OIML R 76.

Imenovanje za poslove ocenjivanja usaglašenosti obuhvata postupke:

  • usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda (stavljanje u upotrebu, Modul F)
  • usaglašenost na osnovu pojedinačne verifikacije (stavljanje na tržište i u upotrebu, Modul G)

Verifikacija neautomatskih vaga koje su obuhvaćene zakonskom kontrolom merila obavezno je pre stavljanja na tržište i u upotrebu, kao i nakon izvršenih prepravki na merilu kojima se ugrožava usaglašenost merila.

Pri verifikaciji u Republici Srbiji, neautomatske vage se označavaju srpskim znakom usaglašenosti („tri A“) i dopunskom metrološkom oznakom („M“). Registarski broj И 046, je broj imenovanog tela AMSS-CMV, a dopunska metrološka oznaka M20, označava da je verifikacija izvršena u 2020. godini.

U Republici Srbiji „CE“ znak se ne priznaje automatski, već je potrebno izvršiti verifikaciju koja se vrši pregledom i ispitivanjem svakog pojedinačnog merila koje se planira staviti u upotrebu.

Za sve poslove ocenjivanja usaglašenosti izdaje se odgovarajući Sertifikat o usaglašenosti kojim se potvrđuje da merilo ispunjava propisane zahteve, odnosno potvrđuje se usaglašenost merila.

U zavisnosti od metroloških karakteristika i osetljivosti konstrukcije neautomatske vage, verifikaciju je moguće izvršiti u prostorijama AMSS-CMV ili na mestu upotrebe merila, odnosno na terenu.

Zahtev za verifikaciju: preuzimanje

Kontakt:

Boris Ramač, dipl. inž.
tel: 065/987-87-97
e-mail: email hidden; JavaScript is required

Zakonskom kontrolom obuhvaćene su one vage koje se koriste za potrebe:

  • prometa roba i usluga (komercijalno poslovanje)
  • u medicinskoj praksi kod merenja pacijenata za svrhe praćenja, dijagnostifikovanja i lečenja
  • radi spravljanja lekova na recept u apotekama, kao i u analizama koje vrše medicinske i farmaceutske laboratorije
  • radi izračunavanja putarine, tarife, poreza, premije, kazne, naknade, odštete ili sličnih vrsta plaćanja
  • radi primene zakona ili propisa ili davanja stručnog mišljenja u sudskom postupku
  • na osnovu koje se određuje cena u direktnom obračunu i pripremi prethodno upakovanih proizvoda