ODOBRENJE TIPA I VERIFIKACIJA NEAUTOMATSKIH VAGA

senka11

Ocenjivanja usaglašenosti neautomatskih vaga sprovodi se za vage klase tačnosti I, II, III i IIII u mernom opsegu do 100 tona, u skladu sa Pravilnikom o neautomatskim vagama (NAWID),  standardom SRPS EN 45501 i normativnim dokumentom OIML R 76.

Imenovanje za poslove ocenjivanja usaglašenosti obuhvata postupke:

  • pregled tipa (odobrenje tipa, Modul B)
  • usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda (stavljanje u upotrebu, Modul F)
  • usaglašenost na osnovu pojedinačne verifikacije (stavljanje na tržište i u upotrebu, Modul G)

Pregled tipa (odobrenje tipa) obavezan je za sve neautomatske vage koje se stavljaju na tržište, odnosno isporučuju na tržište Republike Srbije, osim za vage koje ne koriste elektronske uređaje i imaju uređaj za merenje opterećenja koji ne koristi oprugu za uspostavljanje ravnoteže opterećenja. 

Verifikacija neautomatskih vaga koje su obuhvaćene zakonskom kontrolom merila obavezno je pre stavljanja na tržište i u upotrebu, kao i nakon izvršenih prepravki na merilu kojima se ugrožava usaglašenost merila.

Pri verifikaciji u Republici Srbiji, neautomatske vage se označavaju srpskim znakom usaglašenosti („tri A“) i dopunskom metrološkom oznakom („M“). Registarski broj И 046, je broj imenovanog tela AMSS-CMV, a dopunska metrološka oznaka M20, označava da je verifikacija izvršena u 2020. godini.

U Republici Srbiji „CE“ znak se ne priznaje automatski, već je potrebno izvršiti verifikaciju koja se vrši pregledom i ispitivanjem svakog pojedinačnog merila koje se planira staviti u upotrebu.

Za sve poslove ocenjivanja usaglašenosti izdaje se odgovarajući Sertifikat o pregledu tipla i/ili o usaglašenosti kojim se potvrđuje da merilo ispunjava propisane zahteve, odnosno potvrđuje se usaglašenost merila.

U zavisnosti od metroloških karakteristika i osetljivosti konstrukcije neautomatske vage, verifikaciju je moguće izvršiti u prostorijama AMSS-CMV ili na mestu upotrebe merila, odnosno na terenu.

Zahtev: preuzimanje

Registar sertifikata – NAWI

Kontakt:

Boris Ramač, dipl. inž.
tel: 065/987-87-97
e-mail: email hidden; JavaScript is required

Zakonskom kontrolom obuhvaćene su one vage koje se koriste za potrebe:

  • prometa roba i usluga (komercijalno poslovanje)
  • u medicinskoj praksi kod merenja pacijenata za svrhe praćenja, dijagnostifikovanja i lečenja
  • radi spravljanja lekova na recept u apotekama, kao i u analizama koje vrše medicinske i farmaceutske laboratorije
  • radi izračunavanja putarine, tarife, poreza, premije, kazne, naknade, odštete ili sličnih vrsta plaćanja
  • radi primene zakona ili propisa ili davanja stručnog mišljenja u sudskom postupku
  • na osnovu koje se određuje cena u direktnom obračunu i pripremi prethodno upakovanih proizvoda