Prijava za obuku ADR vozača

    Pod punom materijalnom i krivicnom odgovornoscu izjavljujem da su svi podatci koje sam naveo/la u ovom zahtevu tacni i da su dokumenta koja sam prilozio/la verodostojna