Prijava za obuku ADR vozača

  Voz. kategorije
  BCE

  Prijavljujem se za stručno osposobljavanje:
  Osnovni kursObnova osnovnog kursaSpecijalisticki kurs za transport u cisternamaObnova specijalistickog kursa za transport u cisternamaSpecijalistički kurs za transport opasnih materija klase 1 (eksplozivne materije)Obnova Specijalistickog kursa za transport opasnih materija klase 1(eksplozivne materije)Specijalisticki kurs za transport opasnih materija klase 7 (radioaktivne materije)Obnova Specijalistickog kursa za transport opasnih materija klase 7(radioaktivne materije)

  Saglasnost
  Saglasan/na sam da AMSS CMV može da koristi moje lične podatke u skladu sa važećim zakonskim propisima.

  Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci koje sam naveo/la u ovom zahtevu tačni i da su dokumenta koja sam priložio/la verodostojna