MERILA NA LINIJAMA TEHNIČKIH PREGLEDA

senka11

Overavanje merila koja se koriste u funkciji kontrole i bezbednosti saobraćaja pri tehničkom pregledu vozila obavezno je za:

  • merilo za merenje sile kočenja kod motornih vozila
  • manometar za merenje pritiska u pneumaticima
  • analizator izduvnih gasova
  • opacimetar
  • regloskop (uređaj za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu)

Overavanje ovih merila obavezno je pre stavljanja u upotrebu, kao i periodično na svakih 12 meseci, odnosno nakon bilo kakve intervencije na merilu ili njegove popravke, kao i nakon prepravke.

Za pripremu merila za overavanje odgovoran je podnosilac zahteva.

Merilo koje se overava mora biti očišćeno i pripremljeno u skladu sa uputstvom proizvođača, tehnički ispravno, kompletno sa svim pripadajućim delovima, mora funkcionisati u skladu sa propisanim metrološkim zahtevima i biti u takvom stanju da se nesmetano može pristupiti overavanju.

Svi eventualni nedostaci na merilu moraju biti na vreme otklonjeni od strane predstavnika proizvođača merila, odnosno servisera. Zaposleni koji izvršavaju overavanja merila, ne mogu da učestvuju u aktivnostima koje se odnose na projektovanje, proizvodnju, promet, stavljanje u upotrebu, održavanje i popravku merila koja su predmet overavanja. Savetujemo prisustvo lica koje je odgovorno su za tehničku ispravnost merila i tačnost mernih rezultata.

Nakon PREPRAVKE merila, zahtev za overavanje podnosi lice koje je izvršilo prepravku, odnosno ovlašćeni uvoznik, distributer ili predstavnik proizvođača merila, pa je samim time to lice odgovorno i za njegovu pripremu za overavanje.

Nakon POPRAVKE merila zahtev za overavanje podnosi lice koje je izvršilo popravku merila, uz navođenje opisa kvara, odnosno tehničkog nedostatka.

Zahtev za PERIODIČNO overavanje merila podnosi vlasnik, odnosno korisnik merila.

Svaki izlazak osoblja koje vrši overavanje merila na lokaciju overavanja, naplaćuje se u skladu sa propisanom naknadom za sprovođenje overavanja određene vrste merila, uzimajući u obzir i naknadu troškova za upotrebu specijalizovanog vozila i opreme.

Sprovođenje postupka overavanja merila organizuje se na način da se izbegnu nepotrebni i dodatni troškovi, kao i da se optimizuje vreme potrebno za njihovo overavanje. Planovi overavanja definišu se na nedeljnom i mesečnom nivo tako da je pravovremena prijava, kao i priprema merila za overavanje, od izuzetnog značaja.

V A Ž N O !!!

MERILA ZA MERENJE SILE KOČENJA

Od 22.02.2020. godine PRVO overavanje merila za merenje sile kočenja, kao i overavanje NAKON PREPRAVKE, moguće je samo ukoliko je merilo opremljeno dodatnim uređajima koji omogućavaju:

  • merenje sile na pedali kočnice vozila (dinamometar)
  • merenje osovinskog opterećenja vozila (vaga)
  • merenje pritiska vazduha u uređaju za zaustavljanje sa pneumatičkim prenosnim mehanizmom kod vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3500 kg sa najmanje dva senzora u opsegu od 0 bar do 20 bar
  • povezivanje na sisteme za elektronsku obradu podataka/centralni računar

Merila za merenje sile kočenja koja se nalaze u upotrebi mogu se PERIODIČNO i VANREDNO overavati najduže do 1. jula 2021. godine. Za ova merila obavezno je izvršiti pregled i proveru vage za merenje osovinskog opterećenja, senzora pritiska i uređaja za merenje sile na pedali kočnice vozila (dinamometar), ukoliko su ugrađeni.

Sva odobrenja tipa koja su izdata do 22.02.2020. u skladu sa starim Pravilnikom o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila („Službeni glasnik RS“, broj 86/14), važe do isteka roka na koji su izdate.

V A Ž N O !!!

ANALIZATORI IZDUVNIH GASOVA

Novi analizatori izduvnih gasova, kao i analizatori izduvnih gasova koji nisu ranije overavani,  mogu se staviti u upotrebu i korisiti samo ukoliko poseduju CERTIFIKAT O USAGLAŠENOSTI i ukoliko su označeni SRPSKIM ZNAKOM USAGLAŠENOSTI i DOPUNSKOM METROLOŠKOM OZNAKOM od strane tela koje je u Republici Srbiji imenovano za poslove ocenjivanja usaglašenosti od nadležnog Ministarstva.

U Republici Srbiji „CE“ znak se ne priznaje automatski, već je potrebno izvršiti verifikaciju svakog pojedinačnog analizatora izduvnih gasova koji se planira staviti u upotrebu.

AMSS-CMV izdaje odgovarajući Certifikat, odnosno dozvolu za njihovu upotrebu, nakon izvršenog pregleda.

Kontakt:

Aleksandar Đorđević
tel: 065/987-88-92
e-mail: email hidden; JavaScript is required

 

Svjetlana Ivanšić Gorjanc
tel: 065/987-15-21
e-mail: email hidden; JavaScript is required