LABORATORIJA

senka11

Poslovi u okviru Sektora CMV LAB su:

 • Otvaranje i rukovođenje radom laboratorija vezano za merila i opremu u saobraćaju
 • Ispitivanja saobraćajne signalizacije
 • Merenja i ispitivanja vezana za oblast bezbednosti saobraćaja
 • Poslovi etaloniranja
 • Poslovi kontrolisanja i overavanja merila
 • Poslovi radionice tahografa
 • Edukacija kadrova
 • Razvoj i realizacija metoda i opreme za ispitivanje, etaloniranje, kontrolisanje
 • Saradnja sa stručnim i naučnim organizacijama i ustanovama na zajedničkim projektima koji se odnose na upotrebu ili proveru merila i opreme u saobraćaju
 • Praćenje zakonske regulative iz oblasti opreme i merila u saobraćaju
 • Praćenje i evaluacija standarda, stranih normativa i stručne literature vezano za opremu i merila u saobraćaju
 • Izrada stručne literature koja se odnosi na opremu i merila u saobraćaju,
 • Organizovanje savetovanja i seminara
 • Konsalting usluge

 

Sektor CMV LAB se sastoji od 3 laboratorije i  1 radionice i to:

 • Laboratorija za kontrolisanje i overavanje merila,
 • Radionica za tahografe,
 • Laboratorija za ispitivanje/fotometriju,
 • Laboratorije za etaloniranje,

Laboratorija za kontrolisanje i overavanje merila vrši overavanje merila(merila sile kočenja, analizatori gasova, opacimetri, regloskopi, manometri zamerenje pritiska u pneumaticima, taksimetri) u skladu sa važećim zakonskim propisima, uputstvima nadležnih državnih organa i internom regulativom društva. U okviru kontrolnog tela, obavljaju se i poslovi kontrolisanja saobraćajne signalizacije, kao i kontrolisanje druge opreme i proizvoda.

Radionica za tahografe bavi se pregledom, overom, montažom i opravkom tahografa, u skladu sa važećim zakonskim propisima, uputstvima nadležnih državnih organa i internom regulativom društva.

Laboratorija za ispitivanje/fotometriju bavi se poslovima iz oblasti optike, fotometrijskih, radiometrijskih i mehaničkih ispitivanja vezanih za karakteristike optičkih uređaja i materijala koji se koriste kod njihove izrade, ispitivanjem vizuelnih karakteristika signalne opreme i ostalih elemenata koji se koriste u saobraćaju, a koja uključuju fotometrijske karakteristike i merenje luminacije i osvetljenosti kao i ispitivanjem otpornosti na opterećenje sklopova saobraćajnih znakova pod dejstvom sile. Laboratorija radi na razvoju i uspostavljanju i drugih metoda ispitivanja i  merenja u opsegu za koji je laboratorija tehnički opremljena.

Laboratorija za etaloniranje obavlja poslove etaloniranja merila (tahotestera-uređaja za pregled tahografa i taksimetara, časovnih komparatora, sekundomera, etalon farova, filtera za pregled opacimetara).

 

pdf Laboratorija AMSS-CMV poseduje akreditaciju za ispitivanje  u oblasti optike, fotometrije i radiometrijska ispitivanja.

pdf Laboratorija AMSS-CMV poseduje akreditaciju za obavljanje vazduhno tehničke delatnosti dokument.