OVERAVANJE ETILOMETARA

senka11

Od juna 2017. u okviru Sektora se pružaju usluge kontrolisanja i overavanja etilometara (alkotestera) odnosno uređaja za merenje masene koncentracije alkohola u izdahu ispitanika. Laboratorija se nalazi na lokaciji Poenkareova 10, Beograd, a usluge se pružaju i u dogovoru sa serviserima i proizvođačima etilometara.

Overavanje je obavezno na svakih godinu dana, i nakon svake intervencije na etilometru (zamena sonde), a cena je definisana Uredbom o troškovima koji se primenjuju pri overavanju merila.

Rešenjem Direkcije za mere i dragocene metale, br. 393-4/0-02- 1683/1 od 31.maja 2017. godine, dobili smo ovlašćenje za vršenje poslova prvog, redovnog i vanrednog overavanja etilometara, prema Pravilniku o etilometrima, kako sledi:

R E Š E Nj E

  1. OVLAŠĆUJE SE AMSS – Centar za motorna vozila d.o.o. iz Beograda, Kneginje Zorke 58, kao ovlašćeno telo za obavljanje poslova overavanja etilometara, opsega merenja od 0 mg/l do 5 mg/l.
  2. AMSS – Centar za motorna vozila d.o.o. obavljaće poslove prvog, periodičnog i vanrednog overavanja etilometara iz tačke 1. dispozitiva ovog rešenja, u skladu sa Pravilnikom o etilometrima („Službeni glasnik RS”, broj 124/14) na lokaciji: Beograd, Porečka 4.

Prema Zakonu o metrologiji, član 23, „Overavanje merila vrši ovlašćeno telo, odnosno Direkcija…“ , a s obzirom na činjenicu da je overavanje etilometara do sada vršila samo Direkcija, u skladu sa Zakonom, spremni smo da preuzmemo povereni posao ovaravanja etilometara u potpunosti.

Stoga molimo sve zainteresovane, da nam ubuduće:

  1. Zahteve za overavanje dostavljate u skladu sa obrascem koji je se može preuzeti ovde,
  2. Da ukoliko uklonite stare žigove sa merila, dostavite i spisak uklonjenih žigova, po merilima
  3. Da sa merilima dostavite i odgovarajuće usnike
  4. Da najavite veće količine merila koje planirate da donesete na overavanje

Iznos naknade za overavanje etilometara biće u skladu sa Uredbom o visini i načinu plaćanja naknada za sprovođenje overavanja merila, metroloških ekspertiza, ispitivanja tipa merila, ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda i drugih poslova iz oblasti metrologije, “Službeni glasnik RS” 68/2010, 72/2010 i 50/2013, odnosno:

  1. 500,00 din za overavanje etilometra, po komadu,
  2. 2.400,00 din po Uverenju o overavanju, po etilometru, po komadu

 

Ukupno : 2.900,00 din + PDV po etilometru, za šta ovlašćeno telo izdaje fakturu

 

  1. 320,00 jedna Republička administrativna taksa na zahtev i po komadu etilometra koliko je potrebno (1+broj etilometara). Ovaj iznos se uplaćuje na račun Budžeta R. Srbije – sa namenom Republičke administrativne takse. Za uplatu Republičkih administrativnih taksi je neophodno dostaviti dokaz prilikom podnošenja zahteva.

Ukupan iznos naknada uplaćuje se unapred.

 

Osobe za kontakt su:

 

Đorđe Ilić mast.inž.maš.
Inženjer kontrolisanja
AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o.
tel: 0659878822

E mail: email hidden; JavaScript is required

 

dr Vladan Škerović

Tehnički direktor

AMSS-Centar za motorna vozila d.o.o.
tel: 0659871664

E mail: email hidden; JavaScript is required

Zahtev za overavanje možete preuzeti ovde: Zahtev za overavanje etilometara.