ZAKONI, pravilnici i direktive i ostali dokumenti relevantni za sprovođenje revizije/provere

 1. Zakon o putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2018 i 95/2018 – dr. zakon),
 2. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – dr. zakon, 87/2018 i 23/2019),
 3. Zakon o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020)
 1. Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji („Sl. glasnik RS”, broj 85/17),
 2. Pravilnik o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta („Sl. glasnik RS“, broj 50/11),
 3. Pravilnik o sadržini izveštaja o saobraćajnim nezgodama („Sl. glasnik RS“, broj 34/19),
 4. Pravilnik o sadržini i formi izveštaja o izvršenoj kontroli i oceni stanja javnih puteva („Sl. glasnik RS”, broj 34/19),
 5. Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja nezavisne ocene doprinosa javnog puta nastanku, odnosno posledicama saobraćajne nezgode (,,Sl. glasnik RS”, broj 46/19),
 6. Pravilnik o minimalnim bezbednosnim zahtevima koje tunel na javnom putu mora da ispunjava sa gledišta bezbednosti saobraćaja (,,Sl. glasnik RS”, broj 51/19),
 7. Pravilnik o načinu upravljanja tunelom (,,Sl. glasnik RS”, broj 68/19),
 8. Pravilnik o načinu označavanja i evidenciji javnih puteva (,,Sl. glasnik RS”, broj 65/19),
 9. Pravilnik o načinu sprovođenja revizije i provere i sastavu stručnog tima za sprovođenje revizije i provere (,,Sl. glasnik RS”, broj 52/19),
 10. Pravilnik o programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja znanja, načinu polaganja stručnog ispita i ispita za proveru znanja i sadržini i izgledu licence za revizora, odnosno proveravača (,,Sl. glasnik RS”, broj 71/19),
 11. Pravilnik o proceni uticaja puta na bezbednost saobraćaja (,,Sl. glasnik RS”, broj 63/19),
 12. Pravilnik o načinu utvrđivanja deonica najvećeg rizika i identifikacije i rangiranja opasnih mesta, sastavu stručnog tima za mapiranje rizika i uslovima za članove tog tima (,, glasnik RS”, broj 68/19),
 13. Pravilnik o tehničkim sredstvima za usporavanje saobraćaja na putu (“Sl. glasnik RS”, br. 9/2014),
 14. Pravilnik o radovima na rehabilitaciji javnog puta (,,Sl. glasnik RS”, broj 23/19),
 15. Pravilnik o vrsti radova i načinu izvođenja radova na urgentnom održavanju javnog puta (,,Sl. glasnik RS”, broj 75/19),
 16. Pravilnik o radovima na redovnom održavanju javnih puteva (“Službeni glasnik RS”, broj 15/20),
 17. Pravilnik o sadržini i obimu prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2012),
 18. Pravilnik o načinu regulisanja saobraćaja u zoni radova („Sl. glasnik RS“, broj 134/14),
 19. Pravilnik o radu saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, broj 8/20).
 1. Uredba o kriterijumima za kategorizaciju javnih puteva („Sl. glasnik RS”, broj 38/19),
 2. Uredba o kategorizaciji državnih puteva (“Sl. glasnik RS” br. 105/13 , 119/13),
 3. Uredba o izmenama Uredbe o kategorizaciji državnih puteva (“Sl. glasnik RS”, br. 93/15)

PROPISI NA PODRUČJU REVIZIJE I PROVERE BS:

1. Direktiva 2008/96/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 19. novembra 2008. o upravljanju bezbednošću putne infrastrukture

2. Direktiva (EU) 2019/1936 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2019. o izmeni Direktive 2008/96/EZ o upravljanju bezbednošću putne infrastrukture

3. Direktiva 2004/54/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 29. aprila 2004. o minimalnim bezbednosnim zahtevima za tunele na Transevropskoj putnoj mreži

4. Uredba (EU) br. 1315/2013 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. decembra 2013. o smernicama Unije za razvoj transevropske transportne mreže i stavljanje van snage Odluke br. 661/2010/EU
sa izmenama:

 • – Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 473/2014 od 17. januara 2014.
 • – Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/758 od 4. februara 2016.
 • – Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/849 od 7. decembra 2016.
 • – Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/254 od 9. novembra 2018.

PROPISI NA PODRUČJU PROJEKTOVANJA PUTEVA:

1. Direktiva Saveta 96/53/EZ od 25. jula 1996. o utvrđivanju najvećih dozvoljenih dimenzija u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju i najveće dozvoljene mase u međunarodnom prevozu za određena drumska vozila koja saobraćaju unutar Zajednice

2. Direktiva 2002/7/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 18. februara 2002. o izmeni Direktive Saveta 96/53/EZ od 25. jula 1996. o utvrđivanju najvećih dozvoljenih dimenzija u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju i najveće dozvoljene mase u međunarodnom prevozu za određena drumska vozila koja saobraćaju unutar Zajednice

Priručnik za revizore i proverivače bezbednosti saobraćaja na putevima