LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE/FOTOMETRIJU

senka11

Akreditovana laboratorija za ispitivanje u skladu sa SRPS ISO/IEC 17025:2006 pruža usluge ispitivanja u oblasti optike i u oblasti mehaničkih ispitivanja u skladu sa svojim obimom akreditacije.

http://www.registar.ats.rs/predmet/403/

Laboratorija se bavi ispitivanjem sve vrste signalne i svetlosne opreme koja se koristi u saobraćaju a i šire. To podrazumeva ispitivanje fotometrijskih karakteristika (osvetljenosti, svetlosne jačine, luminancije, raspodela svetlosne jačine, osvetlčjenosti i luminancije) svih vrsta signalnih uređaja(znakovi, semafori, znakovi sa promenljivim porukama) kao i svetiljki opšte namene, kolorimetrijskih karakteristika (hromatske koordinate), optičkih svojstava materijala (svetlosna propustljivost, refleksija i retrorefleksija), fotometrijskih merenja na saobraćajnicama (merenje parametara javnog funkcionalnog osvetljenja saobraćajnica, kao i parametara vidljivosti). Dokument

Među najznačajnijim uslugama koje pruža laboratorija je ispitivanje i kontrolisanje saobraćajnih znakova u skladu sa Tehničkim uputstvom JP Putevi Srbije BS-05.

Takođe vrši kontrolisanje u skladu sa Pravilnikom o signalizaciji. U sklopu toga vrši i kontrolu serijske proizvodnje i sertifikacije, na osnovu čega se izdaju nalepnice u skladu sa BS-05.

Nalepnice se izdaju za saobraćajne znakove koji su namenjeni za državne puteve u Republici Srbiji i sa tim u skladu zadovoljavaju zahteve:

–  Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji (Sl. Gl. br. 134 od 11.12.2014.)

– Tehničko uputstvo o primeni materijala pri izradi saobraćajnih znakova na državnim putevima Republike Srbije ( BS-02/2013)

–  Tehničko uputstvo o primeni podloge znaka pri izradi  saobraćajnih znakova na državnim putevima Republike Srbije ( BS-03/2013)

– Tehničko uputstvo o načinu ispitivanja i postupku ocenjivanja usaglašenosti saobraćajnih znakova sa zahtevima standarda državnim putevima Republike Srbije ( BS-05/2013)

Bitan deo ispitivanja su mehanička ispitivanja na dejstvo sile.

Laboratorija je razvila i sistem za merenje fotometrijskih karakteristika sistema svetlosnog obeležavanja aerodromski površina  i sa tim u vezi redovno obavlja ispitivanja na aerodromu Nikola Tesla. Za ova ispitivanja pored sertifikata o akreditaciji dobila je i Mišljenje Direktorata za civilno vazduhoplovstvo.  Rešenje

U okviru Laboratorije se stalno radi na razvoju novih metoda kao i na novim primenama, pre svega u oblasti bezbednosti saobraćaja, ispitnih metoda kojima raspolaže.

Laboratorija za fotometriju AMSS-Centra za motorna vozila, akreditovala je metodu merenja fotometrijskih parametara (luminancije i osvetljenosti) instalacija javnog funkcionalnog osvetljenja na saobraćajnicama, uključujući kritična mesta kao što su tuneli i raskrsnice. Metoda merenja je u skladu sa Publication CIE 140-2000 Road Lighting Calculations. Ovim merenjima se po prvi put kod nas može proveriti da li izvedeno stanje odgovara zahtevima projekta, kao i da li instalacija u eksploataciji radi u skladu sa zahtevima. Navedena preporuka međunarodne komisije za osvetljenje je u pogledu metoda merenja, odnosno ispitivanja identična i predstavlja osnov za EN 13201-4 Road lighting – Part 4: Methods of measuring lighting performance.

Laboratorija za fotometriju vrši sledeća merenja prema propisanim standardima:

 • Merenje svetlosne jačine i luminancije signalnih svetala i samosvetlećih saobraćajnih znakova(sa unutrašnjim osvetljenjem)
 • Ispitivanja I sertifikacija znakova sa promenljivim porukama prema SRPS EN 12966
 • Merenje na terenu
 • Merenje osvetljenosti i luminancije na sobraćajnicama prema
  • Publication CIE30-2(TC-4.6)1982: Calculation and measurement of Luminance and illuminance in road lighting
 • Merenje sistema svetlosnog obeležavanja na aerodromima prema
  • ICAO (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION)

     ANNEX 14 INTERNATIONAL STANDARDS AND RECOMMENDED PRACTICES AERODROMES

      ANNEX 14 TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION

     VOLUME I AERODROME DESIGN AND OPERATIONS, THIRD EDITION – JULY 1999

 • Merenje fotometrijskih karakteristika svetlosne signalizacije koja se koristi u saobraćaju
  • ISO 16508/CIE S006.1/E : joint ISO/CIE standard: Road traffic lights – Photometric properties of 200 mm roundel signals (1999)

Pored domaćih akreditacija Laboratorija za ispitivanje /fotometriju poseduje i međunarodne akreditacije:

 • Akreditacija prema ISO 17025:2006 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
 • Metrološka sledivost – međunarodno priznata